Undervisande samtal i skolan
: En studie av samtalsprocesser och samtalsstrategier

 • Henrik Nilsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka hur olika samtalsmönster uppstår i undervisningen och vilka konsekvenser det får för elevernas möjlighet att lära sig. Forskningsmetoden är analytisk kvalitativ beskrivande. Datainsamlingen har skett i form av videoinspelningar och anteckningar. Inspelningarna har transkriberats, tolkats, analyserats och till viss del kategoriserats. Resultatet visar på att eleverna i hög grad påverkar det undervisande samtalets förlopp till både innehåll och samtalsutrymme. Ett antal mer framträdande mönster som påverkar samtalets förlopp kan skönjas: elevers sociala positionering och alliering i samtalet, lärarens typ av fråga eller frågor, den didaktiska inramningen och lärarens dominans eller icke-dominans.

  Samtalens möjlighet för inlärning har analyserats utifrån Vygotskij begrepp: "zonen för den närmaste utvecklingen", Bakhtins teori om att ny förståelse och ny kunskap ska kunna uppstå måste olika positioner komma i dialog med varandra.

  De olika samtalsmönstrena och den didaktiska inramningen skapade olika möjligheter för inlärning.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '