Undervisning i förskolan
: Hur begreppet undervisning uppfattas av förskolans personal

  • Simon Nilsson
  • Elvis Hasanaj

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Undervisningsbegreppet finns med sedan tidigare i skollagen, men när undervisningsbegreppet för förskolan kom in i skollagen innebar det att förskolan skulle erbjuda undervisning (SFS, 2010:800). Inledningsvis i denna studie beskrivs behovet av att undersöka undervisningsbegreppet i förskolan, där studiens syfte är att synliggöra hur begreppet undervisning uppfattas av förskolans personal. Studien har med inspiration utifrån en fenomenografisk ansats och kvalitativ forskningsmetod urskilt olika beskrivningskategorier åt som är, undervisning som något spontant och undervisning som något planerat. Metoden för att genomföra arbetet och få fram data har studien använt sig av metodiken med fokusgrupper som utgör empirin.

Tilldelningsdatum2018-feb.-14
OriginalspråkSvenska
HandledareAgneta Jonsson (Handledare) & Laila Gustavsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • förskola
  • kompetens
  • planerad
  • spontan och undervisning

Citera det här

'