Undervisning i tamburen
: en observationsstudie kring förskollärares undervisningsstrategier

  • Sandra Lu

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare skapar undervisningstillfällen i förskolans tambur. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: ”hur riktar förskollärare barnens uppmärksamhet för ett visst innehåll i tamburssituationer?” och ”hur kommer olika undervisningsstrategier till uttryck i förskoans tambur?”. I Lpfö 18 (Skolverket 2018) betonar de vikten av undervisning i förskolan och att undervisning kan ske i alla situationer i förskolan inklusive vardagliga rutiner. Förskolans tambur är en plats som präglas av att ge omsorg till barnen i form av på- och avklädnad samt en plats där det offentliga möter det privata (Johansson 2011; Pihlgren 2017; Markström 2007). Undervisning är en målstyrd process som syftar till att stimulera och utmana barnen (Sheridan & Williams 2018b). Studien har utgått ifrån en kvalitativ forskningsansats och använder sig av videoobservationer för att synliggöra de sex deltagande förskollärares undervisningstillfällen i tamburen. Följande undervisningsstrategier som de sex förskollärare använder sig utav för att rikta barnens uppmärksamhet mot ett visst innehåll är: synliggörande med kroppen, stöd av bildpedagogik, utmanande och stöttande frågor, och vägvisande och stöttande förklaringar. Studien kommer fram till att undervisning i tamburen kan förstås som en relation mellan förskollärare och de yngre barnen där de båda delar samma uppmärksamhet på ett visst föremål.

Tilldelningsdatum2020-mars-27
OriginalspråkSvenska
HandledareAgneta Jonsson (Handledare) & Marie-Louise Rodén (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • undervisning
  • undervisning i förskola
  • undervisningsstrategier
  • utvecklingsoedagogik
  • tambur

Citera det här

'