Undervisning utifrån elevers intresse kring sexualitet, samtycke och relationer

  • Stina Håkansson
  • Linnéa Larsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka elevers uppfattningar, tankar och
erfarenheter gällande undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer på
mellanstadiet. Åtta elever i årskurs 7 intervjuas om deras undervisning i ämnet
under mellanstadiet och den insamlade datan analyseras sedan utifrån ett
fenomenologiskt förhållningssätt. Resultatet från analysen visar att elever har
goda kunskaper kring begreppen sexualitet, samtycke och relationer, vilket de
beskriver att de fått både från skolan och sociala medier. Gällande lärarens attityd
och undervisningens upplägg, framkom det i intervjuerna en del likheter med
tidigare forskning. En öppen lärare som låter eleverna diskutera i undervisningen,
är något som på ett positivt framhävs. Även elevdelaktighet, genom till exempel
frågelåda, lyfts fram som viktigt för en bra och relevant undervisning.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Eriksson (Handledare), Maria Rosberg (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • sexualitet
  • samtycke
  • relationer
  • sexualundervisning
  • grundskola

Citera det här

'