Undervisningens komplexitet
: Ett utvecklingsarbete i två arbetslag inom en anpassad gymnasieskola

  • Erik Celander

Examensarbete: Masterexamen

Abstract

Studien är ett utvecklingsarbete av kvalitativ karaktär. Studien åskådliggör undervisning inom individuella- respektive nationella program i en utbildning för elever med intellektuella funktionsnedsättningar (IF). Studiens syfte är att finna mönster kring undervisning i en anpassad gymnasieskola inom en utbildnings individuella respektive nationella program. Vidare är förhoppningen att kunna bidra med utveckling inom en arbetsplats och samtidigt inspirera andra anpassade gymnasieskolor i utvecklingsarbete och kollegialt lärande i praktikgemenskaper. Syftet mynnar ut i fyra forskningsfrågor; Hur beskrivs elevers utveckling i två praktikgemenskaper? Hur planeras undervisningen i praktikgemenskaperna utifrån att eleverna ska utvecklas i relation till individuella förutsättningar och behov? I vilka sammanhang uppfattar yrkesverksamma inom praktikgemenskaperna att elever känner meningsfullhet, begriplighet och/eller hanterbarhet i undervisningen? Vad bidrar utvecklingsarbetet i praktikgemenskaperna med i förhållande till deltagarnas uppfattningar om elevernas progression i lärandet? Utvecklingsarbetet genomfördes med en förberedande enkät följt av en föreläsning och därefter deltagares loggboksskrivande i skolvardagen. Slutligen genomfördes en utvärderande enkät för att se om utvecklingsarbetet givit resultat. Urvalet härleds till ett explorativt urval liksom en subjektiv urvalsprocess. Det är en kvalitativ innehållsanalys som genomförts för att finna mönster i framförallt loggböckernas datamaterial i relation till studiens syfte och frågeställningar. Mötesplatser, Känsla av sammanhang, Individuella förutsättningar och behov samt Personaldiskussioner visade sig vara fyra huvudkategorier i resultat och analys. Samtliga kategorier är förankrade i en anpassad gymnasieskola.
Tilldelningsdatum2021-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareDaniel Östlund (Handledare), Anette Emilson (Bedömande lärare) & Anette Emilson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Masterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)
  • Lärande (50303)

Nyckelord

  • anpassad gymnasieskola
  • kollegialt lärande
  • utvecklingsarbete
  • praktik och relationer

Citera det här

'