Unga personers upplevelser av mötet med vårdpersonalen inom hälso- och sjukvården vid psykisk ohälsa
: En litteraturstudie

  • Ida Hansson
  • Lena Erlandsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna i samhället och har utvecklats till ett folkhälsoproblem i Sverige och resten av världen. Den psykiska ohälsan påverkar den unga personens mående i nutid men kan också påverka deras liv i framtiden. Syfte: Syftet var att beskriva hur unga personer med psykisk ohälsa upplever mötet med hälso-och sjukvården. Metod: En litteraturstudie som grundar sig på kvalitativa vetenskapliga artiklar som genom systematisk sökning hittas i omvårdnadsrelaterade databaser. Därefter användes HKRs granskningsmall för att granska artiklarnas kvalitet samt genomfördes kvalitativ textanalys. Resultat: Upplevelser av mötet med hälso- och sjukvården speglades sig i fyra huvudkategorier: bristande tillit, svårigheter som skapar frustration, att inte bli bekräftad samt stigmatisering. Diskussion: Utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp diskuteras litteraturstudiens styrkor och svagheter i metoddiskussionen. I resultatdiskussionen lyfts tre centrala fynd från resultat som diskuteras utifrån Halldórsdóttir (1996) omvårdnadsteori “Caring and uncaring encounters” samt ur ett etiskt- och samhällsperspektiv. Slutsats: Litteraturstudien belyser de unga vuxnas upplevelser av mötet med hälso-och sjukvården där resultatet visar på starkt negativa upplevelser och en önskan av ett bättre bemötande.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Unga vuxna
  • Psykiskt ohälsa
  • Upplevelser
  • Mötet
  • Kvalitativ studie

Citera det här

'