Ungdomar med Aspergers syndrom och deras framtidsplaner

 • Magnus Nohrlander
 • Mikael Nilsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Finns där skillnader i framtidsplaner gällande arbete, studier och boende då vi jämför kön och i så fall vilka? Finns där skillnader i framtidsplaner gällande boende då vi jämför bostadsort och i så fall vilka?

  Vi har använt oss av enkäter som ger databearbetning av kvantitativ art. Denna enkät delades ut till sammanlagt 100 ungdomar med Aspergers syndrom som antingen går sista året på gymnasiet eller går på folkhögskola. 55 ungdomar kom att svara på vår enkät. Åldern har varit mellan 18 till 24 år. Vi har skickat ut enkäterna till skolor som har elever ifrån stadsområden, mindre tätort samt ifrån landsbygden. Vi har sedan bearbetat materialet och gjort jämförelser mellan kön och bostadsort. Genom att använda våra teoretiska utgångspunkter, utvecklingsekologiskt synsätt enligt Bronfenbrenners, utvecklingsteori enligt Antonovskys KASAM-teori och den proximala utvecklingszonen enligt Vygotskij har vi sedan analyserat resultatet.

   

  Sammanfattningsvis pekar vår studie på att ungdomar med Aspergers syndrom har en positiv syn och tydliga ambitioner gällande sin framtid.  Att flytta hemifrån, studera eller att skaffa ett arbete visar sig vara självklara saker bland dessa ungdomar. Generellt sätt så visar studien att kvinnorna har en högre ambition med att förnya sin tillvaro, medan männen är mer försiktiga. Det visar sig även att ungdomar som bor inne i staden jämfört med de ungdomar från landsbygden är tydligare med vad de vill gällande sin framtid.

  Tilldelningsdatum2010-apr.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Christer Ohlin (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • aspergers syndrom
  • framtidsplaner

  Citera det här

  '