Ungdomars åsikter om kroppsideal i media
: en enkätundersökning bland gymnasieelever

 • Viktoria Sörensen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Dominerande kroppsideal är föränderliga över tid och kopplas till samhällets normer, attityder och kultur. Det ideal som dominerats längst är det kvinnliga smalhetsidealet och det manliga muskulösa kroppsidealet. Idag sprids bilden av den ”perfekta” kroppen snabbare än någonsin tidigare och genom media nås allt fler. Ungdomar är en särskilt känslig målgrupp för exponeringen av kroppsideal. Det åtråvärda kroppsidealen är idag kopplade till en ökad psykisk ohälsa bland ungdomar där symtomen är bland annat; depression, ångest och ätstörningar. Som ett resultat av en förändrad attityd i samhället har ett nytt fenomen blivit allt vanligare. Fenomenet är bilder som visar upp kroppar som varierar i storlek och utseende. Även några företag har börjat använda sig av denna nya företeelse, för att göra upp med ouppnåeliga kroppsideal. Syftet med studien har varit att undersöka gymnasieelevers åsikter om det nya fenomenet, för att undersöka om det möjligen kan användas som en hälsofrämjande insatts. En nätbaserad enkätstudie genomfördes där 28 gymnasieelever svarade. Resultatet visade att majoriteten av svarspersonerna hade en positiv attityd till bilder av ”vardagliga kroppar”. Studien visade slutligen att media kan användas som arena för att sända ut hälsofrämjande budskap. Resultatet visade även vikten av att avsändarna för budskapet kodar budskapet meningsfullt och presenterar det på ett sådant sätt så att målgruppen kan ta till sig budskapet.

  Tilldelningsdatum2016-aug.-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBo Nilsson (Handledare) & Bengt Åhgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • normativa kroppsideal
  • alternativa kroppsideal
  • vardagliga kroppar
  • ungdomar
  • sociala medier
  • reklam. social jämförelseteori
  • halls representationsteori

  Citera det här

  '