Ungdomars sociala konstruktion av arbetslivet

 • Karolina Hansen
 • Linda Åkesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Dagens gymnasieungdomar – morgondagens arbetskraft. Den tesen har varit grundläggande i vårt uppsatsarbete. I vår egen framtida yrkesroll som personalvetare kommer vi att möta morgondagens arbetskraft och därför är det intressant att göra en studie om ungdomars sociala konstruktion av arbetslivet. Syftet är att beskriva och resonera kring de konstruktionsprocesser som ligger bakom ungdomars bilder av arbetslivet. Metodvalet föll på att utföra en kvalitativ studie för att kunna göra en induktiv, tolkande och konstruktionistisk studie av de interaktionsprocesser som pågår mellan ungdomar och deras omgivning där det går att visa på att verkligheten skapas i den interaktion som sker mellan individer och inom individen. För att kunna utföra studien och resonera kring konstruktionsprocesserna lästes tidigare undersökningar inom ungdomsforskning och elva semistrukturerade intervjuer genomfördes. Därefter genomfördes en diskursanalys av materialet. Eftersom studien är beskrivande blir den bara gällande för situationen som studerats och det går inte att dra några generella slutsatser om ungdomars interaktion om arbetslivet. Resultatet var att familjen, främst föräldrarna, och kompisarna har störst betydelse som signifikanta andra för ungdomarna i studien. Detta sattes sedan i relation till tidigare forskning och teori. Intressant vore att göra en vidare undersökning om varför medias roll är liten, har media spelat ut sin roll?

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '