Upplevd psykisk ohälsa och stress hos gymnasieelever
: skillnader hos gymnasieelever med eller utan inriktning Nationellt Godkänd Idrottsutbildning

  • Joachim Syrén

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna studie är att se om det finns någon skillnad hos gymnasieelever med eller utan nationellt godkänd idrottsutbildnings (NIU) upplevda psykiska ohälsa och stress. Syftet var också att undersöka om det fanns ett samband mellan upplevd psykisk ohälsa och stress. En elektronisk enkät besvarades av 104 gymnasieelever i åldrarna 17-20 år ifrån fyra olika skolor i Mellansverige. 58 avgymnasieleverna hade ingen nationell idrottsinriktning i utbildningen och 46 elever hade således valt gymnasieutbildning med NIU. Upplevd psykisk ohälsa mättes med en svensk version av General Health Questionarie (GHQ-12) och upplevd stress mättes med en svensk version av Percieved Stress Scale(PSS-14). Studien fick inte stöd för sin hypotes att gymnasielever med idrottsinriktning (NIU) upplevde mer psykisk ohälsa och stress än de utan idrottsinriktning. Studien fann en positiv korrelation mellan stress och psykisk ohälsa. Kvinnor upplevde mer psykisk ohälsa och stress än män.

Tilldelningsdatum2018-aug.-21
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Jönsson (Handledare) & Jimmy Jensen (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Nyckelord

  • psykisk ohälsa
  • stress
  • gymnasieelever
  • nationellt godkänd idrottsutbildning

Citera det här

'