Upplevd stress hos lärare och undersköterskor

 • Erika Eriksson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie var att undersöka om det hos ett urval av lärare och undersköterskor fanns åldersskillnader i upplevd stress. Även skillnader i arbetstillfredsställelse, arbetsbörda, kontroll, socialt stöd, vigör och arbetsosäkerhet undersöktes. Syftet var också att kontrollera hur stor del av deltagarnas rapporterade stress som kunde prediceras av ålder och av ovan nämnda arbetsrelaterade faktorer. En elektronisk enkät besvarades av 68 lärare och 88 undersköterskor anställda i två kommuner i Halland. Upplevd stress mättes med en svensk version av Perceived Stress Scale. Sambandet mellan ålder och upplevd stress var inte signifikant. Inga åldersskillnader vad gäller upplevd stress kunde påvisas hos någon av yrkesgrupperna. Däremot fanns en signifikant skillnad mellan lärare och undersköterskor på arbetsbörda (p < .001), där lärarna som grupp hade ett högre medeltal på rapporterad arbetsbörda än vad undersköterskorna hade. Ålder kunde inte predicera upplevd stress medan högre rapporterad arbetsbörda (p < .001) och arbetsosäkerhet (p = .008) gav högre upplevd stress och högre arbetstillfredsställelse (p = .017) gav lägre upplevd stress. Slutsatsen är att vissa arbetsrelaterade faktorer kan ha en större betydelse för anställdas upplevda stress än vad ålder har.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Gowert Masche-No (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • upplevd stress
  • ålder
  • lärare
  • undersköterskor

  Citera det här

  '