Upplevd stress hos vårdpersonal inom kommunal äldrevård

 • Erika Eriksson
 • Jorunn Hansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Nivån av självrapporterad stress hos vuxna har funnits vara starkt influerad av upplevd livsstress. Förmågan att hantera sådana stressfulla situationer har visat sig fungera som en buffert mot stress. Dessutom har tidigare forskning visat ett negativt samband mellan ålder och upplevd stress, vilket tyder på att vi i takt med att vi blir äldre lär oss att hantera stressfulla situationer bättre. I tider när den arbetsföra befolkningen gradvis blir äldre bör en ökad förståelse av samband mellan upplevd stress och ålder vara ett viktigt forskningsområde. Detta förhållande analyserades i en undersökning av 88 sjuksköterskor och undersköterskor anställda inom den offentliga äldreomsorgen i en svensk kommun. Resultaten visar en signifikant skillnad i upplevd stress mellan de yngre och äldre åldersgrupperna. Jämfört med tidigare studier som gjorts bland personer från andra yrkesgrupper var de erhållna resultaten de motsatta. Ålder korrelerade positivt med upplevd stress, och äldre var signifikant mer stressade än yngre. Ytterligare analyser gjordes på ett mindre urval bestående av enbart undersköterskor, vilka delades upp i två grupper beroende på arbetsuppgifter; hemtjänst (N = 41) och särskilt boende (N = 29). Resultaten visar en statistisk signifikans i upplevd stress mellan de båda grupperna, där undersköterskor i hemtjänst var signifikant mindre stressade än sina kollegor anställda inom särskilt boende. För en ökad förståelse av sambanden mellan ålder och upplevd stress bland anställda inom äldreomsorgen, diskuteras de erhållna resultaten vidare.

  Tilldelningsdatum2015-aug-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Peter Jönsson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • upplevd stress
  • ålder
  • vårdpersonal
  • äldreomsorg

  Citera det här

  '