Upplevelse av att leva med diabetes typ 1
: Vuxna personers perspektiv - en litteraturöversikt

  • Sonia Abdullah
  • Cecilia Carlsen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Typ 1 diabetes (T1D) är en kronisk autoimmun sjukdom, som många personer lever med och antalet beräknas att öka. Diagnosen är ansträngande och kräver dagliga egenvårdsåtgärder. För en god personcentrerad vård ska kunna uppnås behöver hälso- och sjukvårdspersonal ha insikt i hur det är att leva med diagnosen T1D. Syftet: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vuxnas (≥18) upplevelse av att leva med T1D. Metod: En allmän litteraturöversikt genomfördes, som baserades på kvalitativa artiklar. Systematisk sökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarnas kvalitet granskades med Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar. Textanalys av artiklar genomfördes enligt Fribergs modell i fyra steg. Resultat: Upplevelsen av att leva med T1D som vuxen resulterade i tre huvudkategorier. Huvudkategori I; upplevelse av stöttande faktorer med underkategorierna: stöd av närstående och stöd av sjukvårdspersonal. Huvudkategori II; Upplevelse om hur sjukdomen kan hanteras med underkategorierna; hantering av diabetes i vardagen, hantering av diabetes under natten, att vara bekant med sin egen kropp och att ta ansvar för sin egenvård. Huvudkategori III; Upplevelsen av fysiska och psykiska påfrestningar med underkategorierna: bördan av sjukdomens fysiska påfrestningar på kroppen och bördan av psykiska påfrestningar: ångest, oro och rädsla. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån Shentons trovärdighetsbegrepp för kvalitativa studier. I resultatdiskussionen diskuteras; Stöd från anhöriga förbättrar upplevelsen av att hantera diabetes, att leva med T1D medför en börda av psykisk påfrestning och tyngden av egenvårdsansvar för personer med T1D.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Ottosson (Handledare) & Christine Etzerodt Laustsen (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Diabetes typ 1
  • upplevelse
  • vuxna
  • personcentrerad vård

Citera det här

'