Upplevelse av att vara man inom sjuksköterskeprofessionen

 • Mamani Paloma
 • Thommy Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är en kvinnodominerad arena och antalet manliga sjuksköterskor är lågt. Detta är ett resultat av samhällets normer och attityder kring genus. Normer kring genus är inget statiskt utan förändras över tid. Andelen manliga sjuksköterskor ökar men det går trögt. Syfte: Syftet men denna litteraturstudie var att undersöka upplevelsen av att vara man inom sjuksköterskeprofessionen. Metod: Litteraturstudien baserades på tio kvalitativa artiklar. Artiklarna analyserades med induktiv ansats.  Analysen resulterade i två huvudkategorier som mynnade ut i fem subkategorier. Huvudkategorierna var frustration och välbefinnande. Resultat: Resultatet visade på att männen upplevde att deras yrkesval blev ifrågasatt av familj, vänner, patienter och kollegor samt att de kände ett utanförskap på arbetsplatsen. De manliga sjuksköterskorna kände sårbarhet och rädsla inför risken att bli falskt anklagade för sexuellt ofredande samt att vara homosexuella. Risken att bli falskt anklagad för sexuellt ofredande berodde på att männens beröring sexualiserades. Männen upplevde en yrkesstolthet då arbetet kändes meningsfullt. Hos de manliga sjuksköterskorna fanns en vilja att göra gott samt att vårda människor. Slutsats: Det behövs mer forskning om genus utifrån ett manligt perspektiv inom sjuksköterskeprofessionen i Sverige för att bättre förstå problematiken kring varför så få män väljer att bli sjuksköterska. Det behövs även fler studier i genus i förhållande till andra faktorer såsom etnicitet, ålder, klass och sexuell läggning för att få en breddare och djupare bild av manliga sjuksköterskors upplevelse av sin arbetsmiljö.

  Tilldelningsdatum2017-maj-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Pernilla Garmy (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Citera det här

  '