Upplevelsen av att ha en anhörig med Alzheimers sjukdom
: En allmän litteraturstudie

  • Essie Mandrup
  • Jill Boistrup

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som drabbar hjärnan och den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Symtom på Alzheimers kan vara försämrat närminne samt bortfall av lokalsinne. Det som personen inte själv kommer ihåg behöver anhöriga göra. 1,3 miljoner anhöriga i Sverige vårdar sina närstående, vilket påvisar att anhöriga är delaktiga i vårdprocessen. De anhöriga känner ofta sin närstående med Alzheimer mer än vad sjuksköterskor gör. Det finns däremot inte tillräckligt med kunskap om anhörigas upplevelser, både vad gäller att ha en närstående med alzheimer men också att vara närstående. Arbetet skrivs för att öka sjuksköterskors kunskap kring anhörigas upplevelser och för att sjuksköterskor bättre ska kunna ge stöd till de anhöriga i sina känslor.

Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelse av att ha en närstående med Alzheimers sjukdom.

Metod: En allmän litteraturstudie där 10 kvalitativa studier från Cinahl och psycINFO används. Granskningen gjordes med hjälp av HKRs granskningsmall och analysen med Fribergs analysmodell (2022) i fem steg.

Resultat: Anhörigas upplevelse är uppdelad i 3 huvudkategorier som är Upplevelser av förändringar i det sociala livet, Upplevelser av kroppsliga förändringar och Upplevelser av förändringar i det psykiska livet. Till de tre huvudkategorierna finns sju subkategorier.

Diskussion: Resultatet diskuteras med hjälp av Ekmans modell (2011a) och utifrån två fynd som är Känsla av minskad egentid och Anta olika roller. Slutsatsen av arbetet är att anhöriga upplever det på olika sätt att ha en närstående med Alzheimers sjukdom. Delvis att sjukdomen har gett anhöriga nya erfarenheter och att det är en utmaning att vara anhörig till en närstående med Alzheimers sjukdom.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Jönsson (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • anhöriga
  • upplevelser
  • närstäende
  • sjuksköterska
  • alzheimers sjukdom

Citera det här

'