Upplevelser av cigarettrökning och uppfattning om dess påverkan på orala hälsan bland en grupp högskolestudenter
: en kvalitativ studie

  • Florina Meholli
  • Anbereen Rawi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur studenter som dagligen röker minst tio cigaretter upplever det egna tobaksbruket. Ett ytterligare syfte var att belysa studenternas uppfattning om cigarettrökningens påverkan på den orala hälsan. Material och metod: En empirisk studie med kvalitativ design tillämpades. Datamaterial samlades in genom intervjuer där åtta studenter från Högskolan Kristianstad deltog. Intervjuerna baserades på en intervjuguide på tolv frågor, som varade i cirka 10-15 minuter. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I studiens resultat framgick att deltagarna upplevde lugnande och avslappnande känslor i samband med sin cigarettrökning. Dessa känslor framgick främst vid rökning under stressfulla situationer och var huvudanledningen till att deltagarna fortsatte röka. I samband med sin rökning upplevde majoriteten av deltagarna försämrad kondition och svårigheter att vara ifrån rökningen i fem timmar eller mer.  Studenternas uppfattningar om hur rökning påverkar oral hälsa var att det medförde främst gula tänder och dålig andedräkt. Slutsats: Studenterna hade en positiv syn på sin cigarettrökning där de upplevde främst avslappnande och lugnande känslor. Deras uppfattningar om rökningens effekter på orala hälsan var bristande där främst missfärgningar och dålig andedräkt framgick. 

Tilldelningsdatum2018-juni-29
OriginalspråkSvenska
HandledareSeida Erovic Ademovski (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Nyckelord

  • cigarettrökning
  • rökning
  • upplevelse
  • uppfattning
  • oral hälsa

Citera det här

'