Upplevelser av ovisshet
: En litteraturstudie ur den cancerdrabbades perspektiv

 • Joakim Kumpulainen
 • Rasmus Strömblad

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Cancer som är en livshotande sjukdom orsakar inte bara fysiska symptom utan även psykiska. Sjukdomen medför ovisshet som rör många olika aspekter, så som sjukdomsutveckling, behandling och framtid. Syfte: Syftet med studien är att belysa upplevelser av ovisshet hos personer med cancer. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. Sammanlagt användes nio artiklar till resultatet som alla handlade om ovisshet vid cancer. Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Huvudkategorin Vad är orsaken till sjukdomen? andlar om sjukdomens uppkomst och varför just individen har drabbats. Hur är det att leva med cancer? handlar om personers bristande kunskap om sjukdomen och ovisshet angående behandlingen samt tilliten till vården. Hur ser framtiden ut? handlar om sjukdomens utveckling, behandlingsbiverkningar och omgivningen. Diskussion: I metoddiskussionen granskas studiens metod med hjälp av begreppen överförbarhet, giltighet och trovärdighet. I resultatdiskussionen diskuteras studiens viktigaste fynd. Det som belyses är vikten av information, problematiken till att ta ett beslut om behandling, vikten av tillit till vården och en diskussion angående varför just den enskilde individen har blivit drabbad.

  Tilldelningsdatum2012-feb.-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabeth Renmarker (Handledare) & Kerstin Blomqvist (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • cancer
  • ovisshet
  • litteraturstudie

  Citera det här

  '