Upplevelser och erfarenheter av dagligt liv hos personer med neglekt efter stroke
: En litteraturstudie

  • Homan Hasan
  • Dyako Ghafoor

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Stroke är ett sjukdomstillstånd som uppstår vid syrebrist till följd av en blödning eller infarkt i hjärnan. Komplikationer av stroke rör sig om fysiska, psykiska, neurologiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Dit räknas neglekt som karaktäriseras av förlusten av förmåga att uppmärksamma och att förhålla sig till ett stimuli från ena kroppshalvan eller från den ena halvan av personens omgivning. Neglekt för med sig stora konsekvenser som påverkar den drabbades liv. Det innebär en förändrad livssituation och därmed ett stort behov av stöd och omsorg för anpassning. Genom att sjuksköterskan bildar sig en uppfattning av hur det dagliga livet ser ut ur patientens perspektiv underlättar detta att jobba personcentrerat. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser och erfarenheter av dagligt liv hos personer med neglekt efter stroke. Metod: Litteraturstudie baserad på 11 artiklar där inkluderades studier med kvalitativ metod. Artiklarna söktes fram via Cinahl, PubMed och PsycINFO. Analysen gjordes enligt Fribergs (2022) fem-steg analysmetod. Resultat: Två huvudkategorier och sex subkategorier har framkommit i analysprocessen. Huvudkategorier är; Den förändrade vardagen och Livet bara går vidare. Slutsats: Patienten möts dagligen av svårigheter och begränsningar som neglekt föranleder. Neglekt medför stora funktionshinder och begränsningar som kan påverka alla aspekter i livet. Deltagarna har påpekat förändringar i identitet och självbild, en begränsad förmåga att självständigt utföra rutinmässiga aktiviteter, känslomässiga påfrestningar som följder av neglekt. Stöd och omsorg av närstående och vårdpersonal är till stor hjälp för anpassning till den nya livssituationen.
Tilldelningsdatum2023-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareHelene Ekfors (Handledare) & Cecilia Pettersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Neglekt
  • dagligt liv
  • upplevelse
  • strokekomplikationer
  • patientperspektiv

Citera det här

'