Upplevelser vid omvårdnad av patienter i livets slutskede
: ett sjuksköterskeperspektiv

 • Alexander Scholtz
 • Markus Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: För att kunna ge en god omvårdnad i livets slutskede behöver sjuksköterskan arbeta med sina egna känslor för att på ett professionellt sätt kunna hantera komplexa situationer som kan uppstå mellan sjuksköterska, patient och anhöriga. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede och palliativ vård. Metod: Resultatet i denna litteraturstudie grundades utifrån nio vetenskapliga artiklar som söktes fram med databaserna PubMed samt CINAHL. Resultat: Resultatet visade på att sjuksköterskorna upplevelser av vård i livets slutskede var kluvna, samt emotionellt krävande men där upplevdes även svårigheter att balansera de personliga med det professionella. Resultatet visade även på att anhöriga hade en stor påverkan på upplevelsen av vårdande i livets slutskede. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån Shentons trovärdighetsbegrepp. I resultatdiskussionen diskuterades de höga krav som anhöriga kunde ställa på personalen, samt det emotionella kravet som ställdes på sjuksköterskor i samband med vård i livets slutskede. Det diskuterades även det stöd eller den brist på stöd som sjuksköterskor upplevde och att det fanns ett behov av ytterligare utbildning.

Tilldelningsdatum2020-sep.-25
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Bjerström (Handledare) & Katarina Sjövall (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • sjuksköterska
 • litteraturstudie
 • upplevelse
 • kvalitativ
 • vård i livets slutskede
 • palliativ vård
 • patient
 • anhöriga
 • emotionellt krävande
 • omvårdnad

Citera det här

'