"Utan omsorg är man ingenting"
: en kvalitativ studie om förskollärares resonemang kring omsorgsbegreppet i förskolan

  • Jenny Nordgren
  • Emma Rossander

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Detta examensarbete har haft som syfte att studera förskollärares resonemang om omsorg som begrepp och hur omsorg och lärande kan kopplas till utbildningen. Avsikten med studien har även varit att jämföra om barns ålder spelar roll för förskollärarnas resonemang kring omsorgsbegreppet. Studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetod där åtta förskollärare intervjuats för att få svar på syfte och frågeställningar. Resultatet som framkom utifrån intervjuerna har analyserats och tolkats med hjälp av litteratur och tidigare forskning. Det relationella perspektivet har varit utgångspunkt genom hela studien och blev även synligt i resultatet. Förskollärarna resonerade kring hur de ser på omsorgsbegreppet och hur begreppet kan kopplas till utveckling och lärande. Något som framkom i studien var att omsorgsbegreppet är komplext att beskriva, att majoriteten av alla intervjuade förskollärare har svårt för att se omsorg ur ett helhetsperspektiv och att det finns många likheter men färre skillnader i förskollärarnas resonemang kring hur omsorgsbegreppet talas om beroende på barns ålder.

Tilldelningsdatum2019-dec.-20
OriginalspråkSvenska
HandledareLena Bäckström (Handledare) & Hilma Holm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • omsorg
  • lärande
  • utveckling
  • helhetsperspektiv
  • relationell pedagogik

Citera det här

'