Utanverken - en oas mitt i staden
: en enkätundersökning om upplevelsekaraktärer, kulturella ekosystemtjänster och utveckling i Utanverken, Kristianstad

 • Julia Isberg
 • Anna Åkers

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I dagsläget finns ett stort behov av exploatering för nya bostäder och förtätning i många svenska städer. Bra boende - och livsmiljöer innefattar ofta en närhet till grönområden. Utanverken i Kristianstad, Skåne län, är ett grönområde med höga natur - och kulturvärden. Omkring området planeras en stor exploatering av bostäder vilket betyder att grönområdet är viktigt för staden. Genom grönområden kan olika upplevelsekaraktärer upplevas och olika kulturella ekosystemtjänster tas ut. Dessa karaktärer och tjänster är en viktig hälsoaspekt för människan. För att ta reda på vilka upplevelsekaraktärer och kulturella ekosystemtjänster som upplevs och utnyttjas av de boende omkring undersökningsområdet idag genomfördes en enkätundersökning. Resultatet visar att det finns karaktärer och tjänster som upplevs och utnyttjas mer än andra. Däremot finns det meningsskiljaktigheter kring utveckling av undersökningsområdet mellan olika grupper av de boende. För att tillgodose dagens och framtidens invånares önskningar bör det alltid föras en dialog mellan beslutsfattare och invånare. Vid planering av grönområden bör det även tas i beaktande över vilka funktioner dessa bör innehålla för att främja speciella upplevelsekaraktärer och kulturella ekosystemtjänster för skapandet av bra boendemiljöer i urbana områden. 

Tilldelningsdatum2018-nov.-27
OriginalspråkSvenska
HandledareIngemar Jönsson (Handledare) & Magnus Thelaus (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)
 • Naturgeografi (10507)

Nyckelord

 • exploatering
 • kristianstad
 • kulturella ekosystemtjänster
 • landskapsvetenskap
 • natur - och kulturvärden
 • upplevelsekaraktärer
 • urbana grönområden
 • utanverken

Citera det här

'