Utemiljön på förskolan
: En studie om förskollärares upplevelser rörande undervisningen i spåren av covid-19

  • Sofia Granstrand
  • Victoria Westerberg

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Den 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) covid-19 som en pandemi (Folkhälsomyndigheten, 2022). Som ett steg i att minska smittspridningen av covid-19 utfärdades rekommendationer för skyddsåtgärder och hygienrutiner. Förskolans verksamhet fick som rekommendation att i största mån bedriva utbildningen utomhus. Förskollärare runt om i landet har därför behövt tänka om kring hur leken och lärandet ska ske på bästa sätt, både för att upprätthålla befintlig kvalitet men också för att uppnå de strävansmål som är satta för förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka på vilka skilda sätt förskollärare samtalar om sina upplevelser av att bedriva undervisning utomhus i spåren av en pandemi. Studiens teoretiska ramverk tar sin grund i utvecklingspedagogiken utvecklad av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014), samt i Vygotskijs sociokulturella perspektiv (Säljö, 2015). För att förstå hur förskolans undervisning kan bedrivas utomhus tar vi stöd av utomhuspedagogiken utvecklad av Szczepanski (2007). Den metod som använts i denna kvalitativa studie är fokusgruppsintervjuer. Med hänvisning till Brymans (2011) forskningsmetod riktas urvalet till att innefatta åtta yrkesverksamma förskollärare på fyra olika förskolor belägna i södra Sverige. Resultatet visar att de förskollärare som deltog i studien upplevde undervisningen utomhus som positiv men utifrån deras utsagor visar resultatet att det förekom skillnader i hur arbetslagen förändrat verksamheten under pandemin. Resultatet visar också att de intervjuade förskollärarna i vår kvalitativa studie var överens om att deras roll och aktivitet spelade stor roll för barnens utveckling.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Henriksson (Handledare) & Elisabeth Porath Sjöö (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Förskola
  • undervisning
  • covid-19
  • utomhuspedagogik
  • utvecklingspedagogiken

Citera det här

'