Utemiljöns betydelse för en fredligare vardag
: - Förskollärares syn på hur olika miljöer kan påverka konflikter och samspel mellan barnen

 • Lena Ljungkvist
 • Mema Merima Asanovic

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med undersökningen är att fånga upp förskollärares uppfattning om hur utemiljön kan bidra till att minska förekomsten av konflikter i förskoleverksamheter. Vi belyser att utemiljön kan nyttjas mer än vad den vanligtvis gör och vad man som pedagog behöver vara medveten om i arbetet med att förebygga konflikter. Undersökningen visar flera olika aspekter som påverkar förekomsten av konflikter. Den kommer även att ge förklaringar till varför färre konflikter uppstår i utemiljön. Det framkommer också att utemiljön kan ha stor betydelse för barns samspel och det enskilda barnets utveckling av sociala förmågor som påverkar hur det kan fungera tillsammans med andra. Ett urval gjordes av förskolor med olika inriktning för att få bredd på vår undersökning. Den empiriska undersökningen omfattar en kvalitativ metod genom intervjuer med undervisande pedagoger i förskoleverksamheten. Resultatet i undersökningen visar en positiv inställning till utomhuspedagogiken. Informanterna påtalar att många av konflikterna som förekommer inomhus, upplöses utomhus och mycket tyder på att utemiljöns fördelar påverkar barn positivt. De menar också att det inte uppstår lika många konflikter i utomhusmiljöer. Det visar sig att utomhusmiljöns fördelar gynnar både barn och vuxna, både fysiskt, psykiskt. Pedagogerna talar för en god utveckling hos barngruppen genom att vara utomhus och använda sig av det som naturen erbjuder, tillexempel utvecklar barnen sin lek, sociala färdigheter, lärande och samspel. Vår slutsats är att utomhusmiljön kan bidra till en fredligare vardag på förskolan.

  Tilldelningsdatum2010-mars-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKristina Johansson-Tell (Handledare) & Marie-Louise Hjort (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • arbetslag
  • sociala färdigheter
  • konflikter
  • samspel
  • lek
  • rörelse
  • lärande
  • utemiljö och innemiljö

  Citera det här

  '