Utevistelsen en del av fritidshemmets undervisning
: En fenomenografisk studie

  • Therese Andersson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Studiens syfte handlar om att få en bild av hur personal i fritidshemmet uppfattar undervisningen som bedrivs under utevistelse. Som metod har semistrukturerade intervjuer använts och samtliga intervjuer genomfördes fysiskt. Studiens teoretiska utgångspunkt är fenomenografi. Fenomenografin specialiserar sig på just uppfattningar kring ett valt fenomen. Fortsatt har analysen i studien genomförts efter en fenomenografisk sjustegsmodell. Resultatet är uppdelat i kategorier enligt följande: undervisningsbegreppet, utevistelsen som potentiell utgångspunkt, när och vem använder utomhusmiljön samt informell och formell undervisning. Resultatet visar att informanterna ser utevistelsen som en potentiell utgångspunkt för att bedriva undervisning utomhus. Vidare visar resultatet att det är informell undervisning som i största mån utförs i fritidshemmen under utevistelsen. Framtida forskning kan vidare undersöka hur begreppet undervisning kan användas och bör användas på våra fritidshem, för att bli en given del av verksamheten. Undervisningsbegreppet finns med både i Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Skolverket, 2022) samt i skollagen (SFS 2010:800, 14 kap), men ändå är det inte ett självklart begrepp för personalen som är verksam på våra fritidshem.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLina Hellberg (Handledare), Marlene Bjärehed (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Fenomenografi
  • fritidshem
  • undervisning
  • utevistelse
  • utomhusmiljö
  • pedagogik

Citera det här

'