Utvärdering av introduktionsprogrammet på V&S Absolut Spirits

 • Jenny Engström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Begreppet ”livslångt lärande” är centralt inom området för arbetslivsfrågor. Man förväntar sig idag att människor ska lära om, lära nytt och utvecklas på många olika plan i livet. Detta avspeglas i organisationer där man som nyanställd har mycket att lära. Man ska lära sig sina nya arbetsuppgifter utifrån hur organisationen fungerar; dess struktur och kultur. För att denna inlärningsprocess ska vara effektiv har många organisationer idag så kallade introduktionsprogram - man samlar den kunskap och de värderingar man vill att den nyanställde ska ha om företaget.

  Syftet med uppsatsen var att utvärdera ett introduktionsprogram i en organisation, V&S Absolut Spirits. Teorier om introduktion för nyanställda, ledarskap, socialisation, livslångt lärande och lärande organisationer har diskuterats och utgör grunden för studien. Utifrån dessa teorier har utvärderingen följande frågeställningar;

  -Hur ser introduktionen för nyanställda ut på V&S Absolut Spirits och hur uppfattas denna av de involverade?

  -Hur påverkar ledarskap introduktion för nyanställda på V&S Absolut Spirits?

  -Hur ser man på livslångt lärande och lärande organisationer när det gäller introduktion av nyanställda på V&S Absolut Spirits?

  -Vilken roll spelar socialisation i introduktionen av nyanställda på V&S Absolut Spirits?

  I uppsatsen har kvalitativ metod använts och intervjuer med chefer, handledare och nyanställda genomförts. Resultatet av intervjuerna visar att både organisationen och de nyanställda upplever introduktionsprogrammet som bra, men att det kan förbättras. Man är medveten om introduktionsprogrammets styrkor och svagheter. Förbättringspotential ligger i organisationens främsta värderingar – kvalitet. Genom att ett nytt verksamhetssystem införts i organisationen kan nyanställda få en mer omfattande introduktion. Slutsatsen man kan dra av utvärderingen är att V&S Absolut Spirits har en god grund för att i framtiden skapa ett mer komplett introduktionsprogram.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '