UTVECKLING AV PERSONCENTRERAD OMVÅRDNAD FÖR ÄLDRE PÅ SÄRSKILT BOENDE GENOM SAMTAL OCH ANVÄNDNING AV SJÄLVSKATTNINGSFORMULÄRET IPOS
: EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE UR ETT SJUKSKÖTERSKEPERSPEKTIV

 • Ann-Charlotte Karlsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Bakgrund: Arbetet som sjuksköterska inom vård av äldre på särskilt boende, kräver kompetens och att strukturerat bedöma äldres livssituation och tillstånd. För att bedöma symtom och problem samt planera vårdåtgärder för personer med palliativa behov rekommenderas att äldre ges möjlighet att självskatta sina symtom och problem. Ett självskattningsformulär för bedömning av palliativa behov är Integrated Patient care Outcome Scale, (IPOS). Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att använda IPOS i vården av äldre personer på särskilt boende. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats har använts vid insamling av data. Semistrukturerade intervjuer genomfördes på olika särskilda boenden inom Stockholms län. Resultat: Erfarenheten av IPOS underlättar för äldre personer att berätta om sina problem, ger stöd i att se varje person som unik, ger stöd för ökad delaktighet, underlättar teamarbetet och synliggör samtalets möjligheter och utmaningar. Slutsats: IPOS ger stöd i samtal, utveckling av en personcentrerad omvårdnad, utvecklar samarbete i teamet, men innebär även utmaning för sjuksköterskan i samtal kring existentiella tankar.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMarina Sjöberg (Handledare) & Ingela Beck (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Patientrapporterat utfallsmått
 • IPOS
 • äldre person
 • särskilt boende
 • personcentrerat förhållningssätt
 • samtal
 • specialistsjuksköterska

Citera det här

'