Utvecklingen inom frivillig och lagstadgad hållbarhetsrapportering
: Insikt från svenska börsnoterade företag

 • Albin Cronhag
 • Felix Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats har varit att analysera och förklara utvecklingen av den frivilliga och lagstadgade hållbarhetsredovisningen mellan år 2015 och 2018. Anledningen till detta är att frågor som rör miljön och klimatet blivit allt viktigare i dagens samhälle. Konsekvensen av detta har dels blivit att nya lagstiftningar har instiftats, dels att diverse olika organisationer tagit fram en mängd olika direktiv och ramverk som är frivilliga att följa. För att undersöka denna problematik har empiri tagits fram genom en innehållsanalys där års- och hållbarhetsrapporter har analyserats. Innehållsanalysen har utförts på sju olika företag inom tre branscher. Dessa branscher är dagligvaruhandeln, skogs- och pappersindustrin samt bygg- och anläggningsindustrin. 

  I analysen har empirin tolkats med hjälp av en teoretisk referensram innehållande följande teorier: legitimitetsteorin, intressentteorin och multi-level governance. Resultatet har visat att den frivilliga rapporteringen blivit allt viktigare för samtliga företag i uppsatsen, detta på grund av att intressenter och investerare idag har högre krav på företagen i dessa frågor. Slutsatsen i arbetet är därav att hållbarhetsredovisning och framförallt den frivilliga delen har utvecklats från att tidigare vara mer ytlig till att idag karaktäriseras av ett mer omfattande arbete. Under analysens första år fanns tendenser till att företag endast kort beskrev sitt hållbarhetsarbete. Detta har utvecklats under analysens sista år då hållbarhetsrapporterna istället innehåller en mer djupgående och omfattande beskrivning. Det innebär att både förarbete och resultat av hållbarhetsarbetet beskrivs. 

  Tilldelningsdatum2019-juni-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)
  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • hållbarhetsredovisning
  • sdg
  • frivillig rapportering
  • lagstadgad rapportering.

  Citera det här

  '