Vägar till elevers lärande i matematikundervisningen – möjligheter och hinder

 • Johanna Henriksson
 • Anna Niklasson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi vill med detta examensarbete visa på möjligheter och hinder för elevers lärande i matematik inom ramen för undervisningen. Vi har valt att lägga fokus vid lärandeprocessen och interaktionsmönster i undervisningssituationen. I litteraturgenomgången vill vi ge en liten inblick i forskning inom fältet samt anknyta detta till styrdokumentens intentioner. Litteraturgenomgången ger oss en möjlig referensram genom vilken vi kan se och förstå undervisningens möjligheter och hinder. I den empiriska studien har vi genom observationer och intervjuer tagit del av lärares aktiva strävan att iscensätta styrdokumentens intentioner. Vi har i våra analyser av observationerna använt oss av Strängs & Dimenäs (2000) ramar för didaktisk analys, genom vilka vi har sett på möjligheterna och hindren i undervisningen. I resultatdiskussionen reflekterar vi över vår förvåning att pedagogerna säger att de inte använder sig av styrdokumenten i någon större omfattning vid planering av lektionerna. Det förvånar oss eftersom läroplan och kursplaner ligger till grund för skolan som verksamhet och det tillhör därför lärarens uppdrag att följa dessa. Trots det upplever vi att undervisningen på många sätt genomsyrats av styrdokumenten. Slutligen vill vi att arbetet ska förbereda oss för kommande yrkesroll och utveckling av vår egen matematikundervisning.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '