Vägar till lärande
: En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om språkutvecklande arbetssätt i den anpassade grundskolan

 • Julia Ahlström
 • Malin Spett
 • Nina Thörn

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är att undersöka hur en grupp lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning i den anpassade grundskolan uppfattar språkutvecklande arbetssätt i läsundervisningen. Vi undersöker även hur dessa lärare upplever att ett språkutvecklande arbetssätt främjar elevernas läsutveckling. I bakgrunden redogör vi för olika språkutvecklande arbetssätt med utgångspunkt och fokus på läsinlärning. Tidigare forskning visar att elever med en intellektuell funktionsnedsättning har en mer långsam progression i läsinlärningen. I Skolinspektionens granskning framkommer det att elever som är mottagna i anpassad grundskola inte alltid får samma möjlighet till undervisning i ämnet svenska. Skolinspektionen menar att eleverna inte får den språkutvecklande undervisning de enligt läroplanen har rätt till, för att kunna nå de kunskapsmål som finns i den anpassade grundskolan. I analysen av resultatet har vi utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv med stöd av sociokulturella och specialpedagogiska begrepp. Vi har genomfört en kvalitativ studie i form av intervjuer, där vi undersökt en grupp lärares uppfattningar om ett språkutvecklande arbetssätt med fokus på läsinlärning. Resultatet i studien visar att gruppen med lärare som har sin profession i den anpassade grundskolan arbetar språkutvecklande efter elevernas förmågor och förutsättningar. Resultatet visar också att lärarna har en positiv inställning till kommunikation och samspel under hela skoldagen. Lärarna uppfattar att de i sin läsundervisning använder olika språkutvecklande arbetssätt och modeller, såsom Bornholmsmodellen, Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) och olika digitala hjälpmedel. Som framtida speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning är det av stor betydelse att kartlägga och hitta språkliga förmågor hos elever med intellektuell funktionsnedsättning, för att kunna ge eleverna förutsättningar för fortsatt lärande med fokus på läsning.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLisbeth Ohlsson (Handledare), Angerd Eilard (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • anpassad grundskola
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • läsundervisning
 • speciallärare
 • språkutvecklande arbetssätt

Citera det här

'