Vägen till målet
: En kvalitativ studie om vilka faktorer elever och specialpedagoger talar om bidrar till att elever fullföljer gymnasiet

  • Ewa-Lotta Strandh Svensson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studier och utredningar har visat att risken för avhopp i gymnasieskolan är alarmerande. Detta leder till stora kostnader för samhället och onödigt lidande för den enskilda eleven som också, utan en gymnasieexamen, får svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Syftet med studien är således att undersöka vilka faktorer som elever och specialpedagoger på gymnasiet talar om som bidrar till att minska risken för skolavhopp. I studien deltar 13 elever i enkät som urvalsprocess samt tre legitimerade erfarna specialpedagoger på gymnasiet och fyra elever i intervjuer. Studien tillämpar kvantitativ enkätmetod som urvalsmetod och semistrukturerade livsvärldsintervjuer som grund för tematisk analys. Den teoretiska ansatsen är KASAM-perspektivet. Resultatet visar på tre teman ur elevperspektiv och på tre teman ur specialpedagogiskt perspektiv. Det första elevtemat är Elevens mående, vilket innebär att elevernas hälsa och mående spelar stor roll för om de klarar att fullfölja gymnasieskolan. Skolsystemet utmanar är nästa tema och det innebär att det finns hinder i organisationen som påverkar eleverna negativt. Till exempel kan lärares instruktioner och uppgifter vara otydliga och elever förväntas lösa mycket arbete på egen hand vilket hindrar elevernas måluppfyllelse. Det tredje temat är Socialt och pedagogiskt stöd är nyckeln och det innebär att stöd av skolan i form av lärare, speciallärare, specialpedagoger, elevhandledare och kompisar kan vara avgörande för elevers skolgång och minska risken för avhopp. Studiens resultat visar på tre teman även för specialpedagogerna. Det första temat, Organisationen utmanar, innebär att de ökade kraven där t.ex. mer analyserande uppgifter i skolan, försvårar, att skolan inte är anpassad för alla elevers förutsättningar och att skolans krav inte är anpassade för elevernas biologiska utveckling. Det andra temat, Elevens förutsättningar, innebär att antalet elever med neuropsykiatriska diagnoser har ökat, liksom att kognitiva och strukturella svårigheterna hos eleverna i kombination med elevernas allt sämre psykiska mående, påverkar skolresultaten. Det tredje och sista temat, Vikten av stöd och strukturstöttning, innebär att lärares positiva förväntningar på och goda relationer till eleverna spelar stor roll. Det är även av vikt att lärare, specialpedagoger, speciallärare och elevhandledare uppmuntrar, bekräftar och hjälper eleverna med stöd och strukturhjälp för att eleverna ska fullfölja gymnasiet med ett slutbetyg.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTina Kullenberg (Handledare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • gymnasium
  • KASAM- känsla av sammanhang
  • skolavhopp
  • specialpedagogik

Citera det här

'