Vägledande kommunikation?
: En analys av visuellt informationsmaterial kring allemansrätten

  • Sara Larsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Allemansrätten är en grundförutsättning för Sveriges friluftsliv, men för att den ska fungera krävs god kunskap om vad den innebär. Bristande kunskap om allemansrätten kan få oönskade konsekvenser i naturen, som också kan leda till missnöje bland både markägare och allmänheten. Därför är det viktigt att kommunicera allemansrätten på ett så effektivt vis som möjligt, så att informationen verkligen når fram till de som vill röra sig i vår natur. Ett sätt att göra detta på är att använda sig av naturvägledning. För att utforska hur information om allemansrätten kan förmedlas med hjälp av naturvägledning, har informationsfilmer från tre olika aktörer med friluftslivsintresse analyserats. Tillvägagångssättet var en kvalitativ analys med TORG-modellen som utgångspunkt. Denna naturvägledningsmodell innehåller fyra olika kvaliteter som informationen behöver innehålla för att anses vara effektiv. Resultatet av analysen visade att samtliga filmer lyckats relativt bra i sitt tillvägagångssätt. Filmerna innehöll de önskvärda kvaliteterna, men vissa problem och förbättringsmöjligheter kunde identifieras. Genom att upptäcka problem och brister i existerande kommunikationsupplägg, finns nu möjlighet att förbättra metoderna för liknande framtida informationsmaterial om allemansrätten.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareDaniel Wolf-Watz (Handledare) & Thomas Beery (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Övrig annan naturvetenskap (10799)

Nyckelord

  • allemansrätten
  • naturvägledning
  • TORG-modellen
  • kommunikation
  • analys

Citera det här

'