Välbefinnandet hos kabinpersonal efter uppsägning på grund av Covid-19
: En kvalitativ studie på hur välbefinnandet har påverkats hos kabinpersonal som blivit uppsagda pågrund av Covid-19

 • Mirlind Mejzinolli
 • Daniel Mile

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att studera konsekvenserna av uppsägningar på kabinpersonal inom flygbranschen som skett på grund av Covid-19. Tidigare forskning pekar på att uppsägningar har en negativ inverkan på individer som blivit uppsagda och att de berördas hälsa kan påverkas både psykiskt och socialt. Som utgångspunkt för vår studie har vi använt olika studier och teorier, bland annat Aaron Antonovskys salutogena teori (1996). Den handlar om faktorer människan behöver för att ha en känsla av sammanhang, och därmed må bra. Teorin består av tre hälsokomponenter, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Studien har haft en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Åtta personer med olika kön, åldrar och arbetslivserfarenheter har intervjuats. Informanterna har valts utifrån ett bekvämlighets- och snöbollsurval. Genom analysarbete har vi kunnat identifiera olika teman som våra informanter återkommande berörde under våra intervjuer.

Studiens resultat visar att många av våra informanter fortfarande identifierar sig med yrkesrollen och samtliga vill återvända till arbetet så fort chansen ges även om många funnit nya utmaningar och gått vidare i sina liv. De mest framträdande faktorerna till varför arbetet uppskattades så mycket var den ekonomiska faktorn, den sociala faktorn samt livsstilen som arbetet medfört. När uppsägningen uppstod, hamnade flera av informanterna i någon form av depression. I efterhand berättar de att uppsägningen bidragit till att de känner sig mentalt starkare. Detta då informanterna haft tid och ork att fokusera på sin psykiska hälsa och sitt eget välbefinnande.

Tilldelningsdatum2021-apr.-08
OriginalspråkSvenska
HandledarePär Pettersson (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • psykisk hälsa
 • social hälsa
 • kabinpersonal
 • arbetslöshet
 • covid-19
 • välbefinnande

Citera det här

'