Välkommen ombord
: En sambandsanalys mellan onboarding och nyanställdas känsla av tillhörighet

  • Filippa Rise
  • Mimmi Svedin

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

För att nya medarbetare ska få så bra förutsättningar som möjligt då de kommer till en ny arbetsplats så har arbetsgivaren en skyldighet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) att genomföra en introduktion - även kallad onboarding. En onboardingprocess handlar om att på ett effektivt sätt slussa in nyanställda i verksamheten tills dess att de levererar sin fulla kapacitet. I dagsläget använder sig många företag av denna välklingande process men det går att ställa sig frågan om den är anpassad efter organisationen eller den nyanställdas behov. Vid effektiviserade onboardingprocesser finns det en risk att mjuka värden i processen hamnar i skymundan och det går att fundera på om detta har någon påverkan på den nya medarbetarens känsla av tillhörighet. Med hjälp av bland annat Bauers (2010) framtagna modell The four C’s som delar upp onboardingprocessen i olika nivåer ville vi studera detta närmre. Syftet med denna studien är således att undersöka vad det finns för samband mellan onboardingprocessen och nyanställdas känsla av tillhörighet på arbetsplatsen, samt vilka andra variabler som kan vara av betydelse. Genom en digital enkät undersöktes 67 stycken tjänstemän som anställts inom de senaste tre åren. Bearbetning av materialet utfördes i IBM SPSS Statistics 27 där korrelationsanalyser och multipla linjära regressionsanalyser togs fram. Resultatet visade att det krävs olika typer av onboardingprocesser för att uppnå tillhörighet respektive nöjdhet med onboardingprocessen hos nyanställda. För att uppnå tillhörighet krävs i många fall en onboardingprocess på Culture-nivå, medan nöjdhet i de flesta fall uppnås redan på Clarification-nivå. 

Tilldelningsdatum2021-mars-29
OriginalspråkSvenska
HandledareAlina Lidén (Handledare), Pär Pettersson (Handledare) & Sören Augustinsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

Kurser och ämnen

  • Sociologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Sociologi (504)

Nyckelord

  • introduktion
  • tillhörighet
  • nöjdhet
  • nyanställda

Citera det här

'