Välkommen till arbetet! -en kvalitativ studie av introduktionens betydelse för nyanställda

 • Emma Johansson
 • Jasna Omeragic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Följande kvalitativa studie undersökte effekterna av hur nyanställda introduceras i deras arbete. Studien gjordes med syftet att försöka utröna vilka betydelser som introduktionens utformning kan ha för anställdas fortsatta arbetstrivsel, enligt intervjupersonerna själva. Sammanlagt sex individer, alla relativt nyanställda, deltog i en semistrukturerad individuell intervju. Dessa var från tre olika branscher, där de befintliga introduktionsprogrammen också samlades in från. Resultaten indikerade på en samstämmighet mellan studien, de teorier och tidigare forskning som uppsatsen bygger på. Introduktionens utformning visar sig ha en inverkan på den fortsatta arbetssituationen, dock är det främst medarbetarnas bemötande som verkar ha det största inflytandet. Det är sålunda redan etablerade medarbetares sätt att vara, som sätter sin prägel på en nyanställds upplevelse av organisationen.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '