Värdet av revision ur ett klientperspektiv
: Värdet av mer eller mer av värdet?

 • Johan Persson
 • Oliver Jörgensen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I samband med slopande av revisionsplikten 2010, har revisorns arbetsmarknad förändrats till att bli en mer konkurrensutsatt och kommersiell marknad. Eftersom det inte längre är obligatorisk för alla aktiebolag att anlita en revisor har behovet av att påvisa ett tillfört värde för klienten ökat. Mervärdet är ett koncept som revisionsbyråer använder för att försöka möta klientens förväntningar, men kan värdet av revisionen variera beroende på klient? Syfte med studien är att försöka förklara klientens efterfrågade värde av revisorn. Tanken med studien är att bidra med en bättre förståelse kring vilka faktorer som påverkar klientens efterfrågade värde, vilka har delats in i två värden: revisionsvärde och mervärde. Med hjälp av relevanta redovisningsteorier, exempelvis intressentteori och agentteori, har studiens modell utvecklats. Modellen illustrerar faktorer som kan antas påverka klientens efterfrågade värde av revisorn samt vilket samband som förväntas föreligga för respektive faktor. Studiens empiriska material har insamlats, dels genom en enkätundersökning, dels genom att hämta sekundärdata från respektive klients årsredovisning. Resultatet av studien indikerar på faktorer som tenderar till att påverka klientens efterfrågade värde av revisorn, vilka överensstämmer med tidigare forskning. Vår slutsats är att klientens efterfrågade värde av revisorn kan bero på följande faktorer: betydelsen av interna intressenter, skuldsättningsgrad och befattning. Den nya förståelsen kan främja en mer effektiv och värdeskapande revision, dels för klienten, dels för revisorn. I samband med studien identifierades ett mindre utforskat område inom värdeskapande revision, vilket var om marknadsföringsstrategin varierar mellan revisionsbyråer. Revisionsbyråernas marknadsföring kan därmed vara intressant för framtida forskning att studera.

  Tilldelningsdatum2017-juni-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareNellie Gertsson (Handledare) & Sven-Olof Yrjö Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisionsvärde
  • mervärde
  • klientperspektiv
  • värdeskapande revision
  • interna intressenter
  • skuldsättningsgrad
  • befattning

  Citera det här

  '