Världsnyheters påverkan på aktiemarknaden
: En eventstudie

 • Arlind Krasniqi
 • Tim Malmborg

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Tidigare forskning pekar mot att världsekonomin har blivit alltmer globaliserad till följd av ökad handelsintegration. Globaliseringen ger i sin tur upphov till ökade spillover effekter vilket gör att finansiella effekter sprids mellan olika länders kapitalmarknader efter en världsnyhet. Föreliggande studie klassificerar värdshändelser som förutsägbara eller oförutsägbara, vilket görs i syfte att undersöka om förutsägbarheten av en händelse är av betydande effekt för den abnormala avkastning som genereras efter en världsnyhet. Vidare försöker studien hitta bevis för spillover effekter mellan det amerikanska och tyska aktieindexet S&P 500 och DAX. Den empiriska metod som använts är en eventstudie som åskådliggör marknadens reaktion under ett 14 dagars eventfönster. Eventstudien utgår från värlshändelser mellan år 1990-2013. Vidare har en multipel regressionsanalys och korrelationstest genomförts för att stödja resultaten av eventstudien. Resultaten för studien kan inte påvisa att förutsägbarheten av en händelse är av betydande effekt för abnormal avkastning efter en världsnyhet. Studien visar dock att investerarnas beteende kan skilja sig åt beroende på om händelsen är förutsägbar eller oförutsägbar. Samband påvisas även mellan S&P 500 och DAX genom signifikant korrelation för daglig abnormal avkastning vilket talar för spillover effekter mellan marknaderna. Studiens resultat följer inte tidigare forskning vilket kan bero på den kritik som riktas mot eventstudier. Denna studie bidrar med ett nytt forskningsområde då förutsägbarheten av en händelse inte tidigare beaktats i stor utsträckning vilket öppnar upp för vidare forskning av ämnet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMartin Abrahamson (Handledare), Emil Numminen (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • världshändelser
 • globalisering
 • spillover effekter
 • abnormal avkastning
 • aktiemarknad
 • eventstudie

Citera det här

'