Våga fråga
: Sjuksköterskors erfarenheter av mötet med våldsutsatta kvinnor

  • Amanda Jönsson
  • Josefine Holst

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem och sker ofta i det tysta. Sjuksköterskan har en viktig roll i mötet med våldsutsatta kvinnor vilket ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskor arbetar enligt lagar och riktlinjer för att kunna bedriva en god och säker vård. Syfte: Syftet var att belysa vilka erfarenheter sjuksköterskor i hälso-och sjukvården har av att möta våldsutsatta kvinnor. Metod: Litteraturöversikt baserad på nio kvalitativa artiklar. Informationssökningen har skett i tre olika databaser som fokuserar på omvårdnad. Artiklarnas kvalitet är granskade med Högskolan Kristianstads granskningsmall. Analysen är gjord med hjälp av Fribergs trestegsmodell. Först analyseras artiklarnas resultat enskilt av författarna, sedan gemensamt och därefter diskuteras skillnader och likheter som framkommer. Resultat: Resulterade i tre kategorier: Mötets känslomässiga inverkan på sjuksköterskan, Sjuksköterskans behov av kunskap och stöd samt Sjuksköterskans strategier i mötet med våldsutsatta kvinnor. Diskussion: Studien diskuterades utifrån kvalitetsbegreppen Tillförlitlighet, Verifierbarhet, Pålitlighet och Överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuteras tre fynd som framkom i resultatet. Rädsla i mötet, Utbildning spelar roll samt Vikten av personcentrerad vård. Vidare diskuterades etiska aspekter, betydelsen ur ett samhällsperspektiv och McCormack & McCances omvårdnadsteori. Slutsats: Vidare forskning om vilka erfarenheter sjuksköterskor i olika länder har av att möta våldsutsatta krävs för att kunna få en bredare bild av de problem som föreligger och för att kunna ta fram förslag till förbättringsarbete.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareFredrik Gasser (Handledare) & Marina Sjöberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterska
  • erfarenheter
  • våldsutsatta kvinnor
  • mötet
  • hälso- och sjukvården

Citera det här

'