Våga se – kunna agera Skolsituationen för barn med alkoholmissbrukande föräldrar – sett ur ett specialpedagogiskt perspektiv

 • Malin Bergström
 • Helena Jagmark

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Huvudsyftet med studien är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka skolpersonalens åsikter och erfarenheter kring arbetet med att upptäcka, hjälpa och stödja barn i grundskolan (F-9) som lever med alkoholmissbrukande föräldrar. Vi vill även ta del av skolpersonalens tankar kring specialpedagogens roll i detta arbete. Vidare vill vi ta reda på hur det förebyggande arbetet i skolan, angående missbruk, kan se ut utifrån skolpersonalens kunskaper och erfarenheter.

  Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om barn som växer upp med alkoholmissbrukande föräldrar. Dessutom beskrivs teorier som belyser det samband som finns mellan barnets sociala miljö och barnets fortsatta utveckling. Rapportens resultat är baserat på kvalitativa intervjuer med åtta personer som arbetar inom skolans verksamhetsområde. Resultaten pekar på att ämnet anses viktigt och angeläget.

  Respondenterna är medvetna om många av de tecken som barnen i denna situation kan uppvisa. Samtidigt efterfrågas mer information och kunskap för att personerna ska känna sig trygga och professionella i att kunna hantera situationen. Specialpedagogens roll i sammanhanget uppfattas olika och stämmer oftast inte överens med specialpedagogens tänkta ansvarsområde enligt gällande styrdokument.

  Tilldelningsdatum2007-jan-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '