Våga se människan bakom psykossjukdomen
: en litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  • Therese Rosander
  • Ulrika Björnberg Jonsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Sverige lever det ca 80.000 personer med psykossjukdom och många av dessa avlider 15-20 år före den genomsnittliga befolkningen pga. somatiska sjukdomar. Vården bör ge lämplig sjukvård och behandla personen med respekt och värdighet. En sjuksköterska bör visa patienten respekt, integritet, empati och medkänsla samt pålitlighet.

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta personer med psykossjukdom inom somatisk vård.

Metod: En litteraturstudie har genomförts med systematiska sökningar i Cinahl och Pubmed. Sammanlagt 11 artiklar användes och sju var kvalitativa och fyra var kvantitativa. Boolesk söklogik respektive MeSH termer användes i sökningarna. Författarna har gemensamt granskat artiklarna och tagit hjälp av HKRs granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Analysen gjordes efter femstegsmodellen av Friberg.

Resultat: Två huvudkategorier framkom som var Faktorer som påverkar ett möte och Känslor i mötet med en person med psykossjukdom och fem stycken subkategorier som var Brist på teoretisk kunskap och praktisk kännedom, Nytt perspektiv på psykossjukdom, Duktig på att kommunicera, Sjuksköterskans rädsla att möta person med psykossjukdom och Sjuksköterskans rädsla för att göra fel.

Diskussion: Metoddiskussionen fokuserar på författarnas tillvägagångssätt utifrån de fyra kvalitetsbegreppen, tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen lyfts två fynd från resultatet som är Sjuksköterskor är rädda för personer med psykossjukdom på grund av bristande kunskap och Sjuksköterskor behöver se människan bakom psykossjukdomen för att kunna ge ett bra bemötande. Fynden diskuteras genom styrkande eller motsägande studier som hittats runt ämnet.

Tilldelningsdatum2020-juli-23
OriginalspråkSvenska
HandledareFredrik Gasser (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • bemötande
  • erfarenheter
  • fördomar
  • psykos
  • sjuksköterska

Citera det här

'