Våldsutsatta kvinnor
: En global litteraturstudie om sjuköterskans bemötande ur ett sjuksköterskeperspektiv

 • Mam-Anna Mbenga

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Våld mot kvinnor är den vanligaste typen av våld och förekommer över hela världen. Varje år anmäls tiotusentals fall av våld mot kvinnor över 18 år och i genomsnitt dödas 16 kvinnor varje år till följd av våld i Sverige. Flera våldsutsatta kvinnor som besöker sjukvården upplever ett bristfälligt bemötande och det kan därför vara betydelsefullt att göra sjuksköterskor mer medvetna om hur våldsutsatta kvinnor kan bemötas. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans bemötande av våldsutsatta kvinnor på sjukhus utifrån ett globalt perspektiv. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie och baserades på 11 empiriska artiklar inom området våld mot kvinnor utifrån ett globalt perspektiv. Resultat: Sjuksköterskor kände rädsla och ovana i mötet med våldsutsatta kvinnor, vilket resulterade i att sjuksköterskor undvek att ställa frågor om våld i hemmet. Majoriteten av studierna visade att sjuksköterskor önskade mer kunskap och utbildning om hur kvinnor som utsatts för våld kan bemötas inom sjukvården. Flera studier visade att våld mot kvinnor var socialt accepterat i vissa länder och att flera sjuksköterskor upplevde att kvinnor inte borde offentliggöra våldet för vårdgivare eller myndigheter, utan att hålla det inom familjen. Diskussion: Sjuksköterskors bristfälliga bemötande kan bero på att sjuksköterskor inte fått undervisning om våld mot kvinnor under sin utbildning eller på sin arbetsplats. Våld mot kvinnor kan vara socialt accepterat i många länder och därför är det av vikt att svenska sjuksköterskor blir mer medvetna om kulturella aspekter som kan ligga bakom våldet för att bättre kunna hantera dessa patienter. Slutsats: Det råder en stor brist på kunskap inom området våld mot kvinnor speciellt om kulturella aspekterna och det krävs mer utbildning och forskning för att kunna förbättra bemötandet mot dessa kvinnor.

  Tilldelningsdatum2011-juli-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIrene Persson (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • sjuksköterskor
  • bemötande
  • våld mot kvinnor
  • sjukhus
  • globalt perspektiv

  Citera det här

  '