Vård i livets slutskede utifrån sjuksköterskans perspektiv
: En allmän litteraturstudie

  • Vanessa Junuzi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Vård i livets slutskede är den senare delen av den palliativa vården. Vårdformen bedrivs på sjukhusen, ute i kommunen samt i patientens hem. Sjukskö-terskan kan träffa på patienter som befinner sig i livets slutskede inom de olika verksamheterna. Omvårdnaden som bedrivs ska vara av god kvalité där patienten samt närståendes önskningar och behov ska beaktas genom hela vårdprocessen. Livsvärlden är den verklighet som personen uppfattar baserat på upplevelser och erfarenheter. Sjuksköterskans livsvärld kan se annorlunda ut jämfört med patientens och dennes närståendes livsvärld. Utifrån sjuksköterskans livsvärld kan upplevelser vid vård i livet slutskede uppmärksammas och identifieras, både av nyexaminerade och erfarna. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer i livets slutskede. Metod: Litteraturstudie där 10 kvalitativa artiklar valdes ut från databaserna Cinahl complete och Pubmed. Resultat: Sjuksköterskornas upplevelser i livets slutskede var att en god kommunikation gynnade en jämlik re-lation samt en god omvårdnad. Lindra lidandet upplevdes som en viktig del i livets slutskede men det fanns utmaningar som kunde påverka administreringen av läke-medel. Att känna sig otillräcklig i omvårdnaden på grund av resursbrist var något sjuksköterskorna kände sig arga och ledsna över samt att de kände känslomässiga påfrestningar i arbetet som var påtagliga. Diskussion: I metoddiskussionen disku-teras styrkor och svagheter utifrån trovärdighetsbegreppen som är tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. Resultatdiskussionen resulterade i tre huvudfynd som var: när kommunikationen upplevdes gynna relationer, att inte räcka till som sjuksköterska samt känslomässiga påfrestningar. Livsvärld och etik kopplas till varje huvudfynd.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCecilia Gardsten (Handledare) & Susanne Lindskov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterskor
  • Upplevelse
  • Vård i livets slutskede
  • Livsvärld
  • Omvårdnad

Citera det här

'