Vårdnadshavares upplevelser av mötet med pedagoger
: hämtning på förskolan ur ett relationellt perspektiv

 • Johanna Gustafsson
 • Miranda Larsson

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet med studien är att få en insikt i hur vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger när de hämtar sina barn på förskolan och om de får den information de efterfrågar. Studiens teoretiska ansats har hämtas i från Jonas Aspelins studier om det relationella perspektivet, där sam-verkan, sam-varo och kommunikation är väsentliga delar. Materialet i studien bygger på kvalitativ forskning, där sex vårdnadshavare till barn på olika förskolor har deltagit i semistrukturerade intervjuer. Resultatet i studien tyder på att vårdnadshavarna får den information som de efterfrågar i med mötet med pedagogerna, men att mötets innehåll kan variera beroende på vilken pedagog de möter. Vårdnadshavarna i studien påtalar även vikten av ett genuint möte, där trygghet och en öppen dialog skapar tillitsfulla relationer vilket i sin tur leder till en god samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare.

Tilldelningsdatum2020-feb.-06
OriginalspråkSvenska
HandledareIngela Friberg (Handledare) & Kerstin Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Socialt arbete (50402)

Nyckelord

 • förskolan
 • föräldraperspektiv
 • hämtning
 • kommunikation
 • relationellt perspektiv
 • samverkan
 • samvaro

Citera det här

'