Vårdpersonalens bemötande av patienter med en utvecklingsstörning
: Ur patienternas egna, anhörigas och vårdpersonalens perspektiv

 • Anna Lundgren
 • Hanna Bång

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Ungefär en procent av Sveriges befolkning har en utvecklingsstörning. Ett kriterie för att ha en utvecklingsstörning är bland annat ett IQ på 70 eller lägre.  En utvecklingsstörning innebär en nedsättning i de kognitiva funktionerna vilket kan leda till svårigheter med kommunikationen. Bemötandet är ett abstrakt begrepp med olika dimensioner och innefattar bland annat genomförandet av ett samtal.

  Syfte: Syftet med fördjupningsarbetet var att belysa hur vuxna patienter med en utvecklingsstörning blir bemötta inom vården. Bemötandet beskrivs utifrån patienternas egna, anhörigas och vårdpersonalens perspektiv.

  Metod: Fördjupningsarbetet är en allmän litteraturstudie genomförd på ett systematiskt sätt. Resultatet är baserat på 12 kvalitativa respektive kvantitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna har kvalitetsbedömts samt bearbetats med hjälp av induktiv innehållsanalys.

  Resultat: Attityder i bemötandet av patienter med en utvecklingsstörning fungerade överlag positivt, men även negativa attityder förekom. Detta berodde ofta på bristande förståelse. Vårdpersonalen hade ofta bristande kunskaper gällande vård och kommunikation gentemot denna patientgrupp. Det visade sig även att anhöriga och assistenter ofta fick ta stort ansvar i samband med patientens kontakt med vården.

   

  Tilldelningsdatum2011-maj-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Helander (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • utvecklingsstörning
  • sjuksköterska
  • patient
  • bemötande
  • omvårdnad

  Citera det här

  '