Vad är en god relation i fritidshemmet?
: En kvalitativ studie om verksamma pedagogers syn på relationell pedagogik i fritidshemmet

  • Ida Johansson
  • Elin Wiklander

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur verksamma pedagoger i
fritidshemmet tolkar och förstår begreppet relationell pedagogik samt vad som
definierar en god relation mellan elev och pedagog i fritidshemmet. För att kunna
besvara våra forskningsfrågor har vi använt oss av digitala intervjustudier och
resultatet har analyserats ur ett fenomenografiskt perspektiv där informanternas
upplevelser av fenomenen har varit det centrala. Resultatet visar att det finns en
akademisk definition av begreppet relationell pedagogik som inte har
implementerats i verksamheterna. Pedagoger använder olika strategier för att skapa
samt upprätthålla relationer med sina elever men precis som tidigare forskning
visar, uppger informanterna att inre och yttre faktorer påverkar relationsarbetet.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLisa Fransson (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • relationell pedagogik
  • relationsarbete
  • fritidshem

Citera det här

'