Vad är specialpedagogen till för?
: En studie om olika professioners förväntningar på specialpedagogen inom förskolan

  • Lena Schedin Frick

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med den här studien är att bidra med en fördjupad förståelse för specialpedagogens roll i förskolan och vad det specialpedagogiska uppdraget i förskolan kan innebära, samt vilka förväntningar som ställs på en specialpedagog från olika professioner verksamma inom en förskoleverksamhet. Datainsamlingen är indelad i två delar där i datainsamling 1, n=10 pedagoger i förskolan fick svara på verksamhetsrelaterade frågor i en enkät. I datainsamling 2 fick n=5 respondenter som på olika sätt arbetar mer övergripande i organisationen, i en self survey, vilket är en typ av skriftlig intervju, svara på frågor mer relaterade till sina respektive professioner och uppdrag. Data från båda insamlingarna sammanställdes sedan och analyserades tematiskt utifrån två teman, Specialpedagogen lyser med sin frånvaro och Jurisdiktion som spretar.

Den teoretiska utgångspunkt som använts är professionsteorin. Resultaten visar att det finns olika förväntningar kring specialpedagogens roll och uppdrag. Det skiljer sig åt vem som ska ansvara för barn i svårigheter och vem det är som ska komma med förslag på lösningar och bidra med kunskapen om neuropsykiatriska svårigheter och utbilda övriga behövande. Studiens slutsats är att specialpedagogens profession bör diskuteras och förtydligas, samt även att den bör finnas inom förskolan för att vara ett stöd till rektorer och pedagoger i hantering av barn med särskilda behov.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Lüddeckens (Handledare), Tina Kullenberg (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • förskola
  • särskilda behov
  • specialpedagog
  • professionsteori
  • jurisdiktion

Citera det här

'