Vad är risken med att blåsa i pipan?
: En fallstudie om hur visselblåsning kan fungera som en del av en kommuns interna kontroll

 • Michaela Lindh
 • Therese Lundin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Intern kontroll är ett område som blivit allt viktigare för kommuner att fokusera på de senaste åren. Ökad vetskap kring oegentlighetetsskandaler, vilket kan ha orsakats av att en visselblåsare avslöjat ett missförhållande, är en bidragande faktor. Att blåsa i pipan kan dock innebära en risk för individen, men om ingen vågar tala kan organisationen ta skada. Syftet med denna uppsats är att utforska hur visselblåsning kan fungera som en del av den interna kontrollen i en kommun, samt vad som möjliggör och hindrar för kommunalt anställda att rapportera oegentligheter.

  En kvalitativ fallstudieundersökning genomfördes i Kristianstads kommun, vilken bygger på en abduktiv ansats. Majoriteten av empirimaterialet samlades in genom tio semistrukturerade intervjuer, vilka genomfördes på olika organisationsnivåer. Vi har valt att analysera olika faktorer utifrån ett individ-, grupp- och arbetsmiljöperspektiv. Resultatet är att visselblåsning kan vara en del av en kommuns interna kontroll genom att kommunen inför en visselblåsarfunktion där anställda anonymt kan rapportera oegentligheter. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att en eventuell formalisering av en visselblåsarfunktion skulle kunna orsaka svårigheter för utredningsprocessen. Den empiriska undersökningen identifierade olika faktorer som möjliggör och hindrar rapportering av oegentligheter. Den faktor som främst visats möjliggöra rapportering är ett gott ledarskap från den överordnande chefen, vilken ska stötta och inge tillit. Den faktor som främst visats hindra rapportering är repressalier i form av försämrade arbetsrelationer inom arbetslaget. Den empiriska undersökningen identifierade även vissa faktorer som både möjliggör och hindrar rapportering av oegentligheter, vilket indikerar på en komplex situation som organisationer bör vara medvetna om.

  Uppsatsen ger ett samhälleligt bidrag genom att öka kännedomen kring oegentligheter inom kommuner. Om oegentligheter får pågå under en längre tid kan det orsaka orättvisor för kommande generationer. 

  Tilldelningsdatum2016-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareDaniela Argento (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • intern kontroll
  • visselblåsning
  • intern visselblåsning
  • visselblåsarfunktion
  • oegentligheter
  • kommun
  • offentlig sektor
  • korruption

  Citera det här

  '