Vad förväntas av mig?
: En intervjustudie med förskollärare kring specialpedagogens roll i förskolan

 • Maria Ebenmark
 • Ann-Charlotte Falk

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Förskollärares uppfattningar och förväntningar på specialpedagogens roll i förskolan är inte självklar. Utifrån tidigare forskning (Gäreskog & Lindqvist, 2020,2022), och det som beskrivs i examensordningen (SFS 2017:1111) ser vi att det inte alltid är det som verkligen förväntas av specialpedagogen som beskrivs som de reella arbetsuppgifterna på förskolorna. Genom att få ökade kunskaper om hur det ser ut i praktiken, samt i syfte att fylla den kunskapslucka som finns inom området, genomfördes därför denna studie. Vi har gjort en kvalitativ studie där åtta semistrukturerade intervjuer gjordes med förskollärare, anställda både i kommunala och fristående förskolor i södra Sverige. Genom deras beskrivningar av specialpedagogens roll har vi sett att specialpedagogens roll i förskolans verksamhet kan se väldigt olika ut. Resultaten i vår empiri har vi analyserat och tolkat utifrån Abbotts (1988) professionsteori där begreppet jurisdiktion kan förklara den trängsel mellan yrkesgrupper som kan uppstå när det är otydligt vilka arbetsområden som kontrolleras av vem. Det framkommer i studien att både förskollärare och specialpedagoger ibland kan se olika på huruvida stödet ska riktas utifrån ett kategoriskt eller relationellt perspektiv (Göransson m.fl., 2015). Nästan samtliga förskollärare uttrycker dessutom önskemål om att ha en specialpedagog mer inne i sin verksamhet som kan se helheten.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLinda Petersson-Bloom (Handledare), Tina Kullenberg (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • förskollärare
 • förväntningar
 • jurisdiktion
 • profession
 • roll
 • specialpedagog

Citera det här

'