Vad i hela friden är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?
en hermeneutisk-fenomenologisk studie av några lärares egna uppfattningar

  • Martin Johansson

Examensarbete: Masterexamen

Abstract

 Syfte i studien är att ta reda på några lärares allmänna åsikt om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt om/hur samma begrepp utgör en naturlig del av deras vardag. Studien avser även ta reda vilka faktorer lärarna anser styr/möjliggör/utgör förutsättningar för en forskningsbaserad undervisning och beprövad erfarenhet samt om dessa stämmer överens med Minten (2013) eller inte.

Skollagen 1 kap. 5 § kom år 2010 där det sanktionerades att undervisning i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Studiens metod har sin teoretiska förankring i en hermeneutisk fenomenologisk, en kvalitativ metod för att beskriva ett visst fenomen även om där finns grund för en sociokulturell applicering vid redovisning av resultatet. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär, där lärare som är behöriga i åk 4–6 i ämnet svenska har ingått. Insamlade data visade att det finns en samstämmighet med Mintens (2013) faktorer, det vill säga de hade betydelse men de fanns också flera både sociala och motiverande vilka tillsammans skapar förutsättning för en undervisning som vilar på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet.

Tilldelningsdatum2020-mars-03
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Smedberg Bondesson (Handledare) & Helén Persson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • vetenskaplig grund
  • beprövad erfarenhet
  • hermeneutisk fenomenologi
  • kollegialt lärande
  • pedagogiskt

Citera det här

'