Vad krävs för att arbetet i klassrummet skall kunna utgå från varje elevs enskilda behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande? - en kvalitativ undersökning av gymnasielärares ståndpunkter

 • Johanna Bornell Gustafsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetet är en kvalitativ undersökning som har som syfte att undersöka lärares uppfattning om vad som krävs för att de mål i Lpf94, kring kunskap och miljö för lärande, skall uppnås. Undersökningens syfte är dessutom att ta reda på om informanterna delar den kunskapssyn och den pedagogisk metod, som Olga Dysthes presenterar i Det flerstämmiga klassrummet.

  Intervjuer med fem gymnasielärare i skiftande ämnen har genomförts. Deras ståndpunkter liknar varandra och trots det begränsade urvalet kan ett antal nyckelord för vad lärare anser krävs för att målen skall nås utläsas. Dessa är följande: 1. Gruppen. Gruppens sammansättning har betydelse för hur undervisningen läggs upp och gruppens storlek har betydelse för lärarens möjlighet att utgå från varje elevs enskilda behov. 2. Engagemang från lärare och elever är mycket viktig, varje elevs erfarenhet måste tas tillvara och betyda något i klassrumsdialogen. 3. Tid är en annan faktor som spelar in. Det krävs tid för lyssna på alla och möta dem där de befinner sig. 4. Slutligen är samarbete mellan kollegor en faktor som informanterna menar är viktig.

  I lärarnas resonemang kan det utläsas att de på olika sätt vill verka för ett öppet, dialogiskt klassrum.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '