Vad påverkar förväntningsgapet? En komparativ studie av förväntningsgapet mellan revisorn och företagsledningen i stora respektive små företag

 • Angela Jansson
 • Emma Mauritzon
 • Marie Nordström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Revisionen har många intressenter som drar nytta av revisorn och hans/hennes arbete, däribland företagsledningen. Revisorns uppgift är att göra en oberoende kritisk granskning av årsredovisning, bokföring och förvaltning. Ibland kan företagsledningens förväntningar på revisorn skilja sig åt gentemot vad revisorn faktiskt gör, varför ett förväntningsgap bildas. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om företagsledningens förväntningar på revisorn skiljer sig åt i olika stora företag och hur ett eventuellt förväntningsgap ser ut. Vi har intervjuat företagsledningar och även i viss mån revisorer. Vi finner att fallstudier lämpar sig bäst för vår problemställning eftersom vi anser att våra frågor är känsliga och att frågorna därför bäst kan besvaras genom intervjuer istället för surveys. Vi har med hjälp av redan existerande teorier utvecklat en egen teori som redogör för olika faktorer vilka påverkar förväntningsgapet. Genom faktorer fann vi även att förväntningsgapet kunde vara dynamiskt. Det dynamiska gapet innebär att revisorn överbrygger förväntningarna som de små företagen har, genom att bistå med fler tjänster än vad som ingår i revisionen och därigenom minska förväntningsgapet. Utifrån faktorerna och att förväntningsgapet kunde vara dynamiskt utvecklades hypoteserna. Genom att undersöka sju företag med frågor baserade på hypoteserna fann vi att när företagets storlek ökar, så minskar förväntningsgapet. Fallstudien visar att de små företagen har större förväntningar och förväntningsgapet är större än hos stora företag. Dock kan man se att förväntningsgapet är dynamiskt genom att revisorn överbrygger de små företagens förväntningar.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '